Zebranie wiejskie

01 lutego 2007 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz omówienie bieżących spraw wsi Ochaby.  W zebraniu uczestniczyło 118 mieszkańców Ochab oraz v-ce Burmistrz Miasta Skoczów, Sekretarz Gminy, Naczelnik Inwestycji UMG, przedstawiciel Biura Promocji UMG, Policji, Straży Miejskiej i Spółki Wodnej.

Zebranie otworzył Sołtys Wsi Ochaby Maciej Bieniek, który złożył sprawozdanie (do pobrania w zakładce „Rada Sołecka”) z działalności Rady Sołeckiej za 2006 rok oraz omówił wydatki i przedstawił plan robót i wydatków na 2007 rok. Przewodniczącym zebrania został Radny Jan Szkucik. Zebranie rozpoczęło sie od odwołania starej rady, udzielono absolutorium ustępującej radzie i sołtysowi. Jednomyślnie głosowało 118 uczestników spotkania. V-ce Burmistrz Miasta Skoczów p. Piotr Rucki złożył sprawozdanie z działalności urzędu.

Do wyborów na Sołtysa Wsi Ochaby zgłoszono dwóch kandydatów: p. Macieja Bieńka oraz p. Franciszka Bierowskiego. Na sołtysa wybrano p. Macieja Bieńka liczbą 96 głosów, p. Franciszek Bierowski otrzymał 17 głosów.

W dalszej części przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i Spółki Wodnej omówili działalność na terenie Ochab oraz zasady współpracy. Podczas dyskusji poruszono następujące sprawy:
– niesprawnej i niefunkcjonalnej sygnalizacji;
– poprawy oznakowania ulic;
– odpłatności za wywóz segregowanych śmieci;
– kradzieży oznakowań;
– kanalizacji przy ulicy Dębowieckiej;
– remontu odcinka ulicy Kępa;
– potrzeb Straży Pożarnej;
– problemu dzikiego wysypiska na ul. Młyńskiej;
– problemu z przebudową drogi dwupasmowej;

Zebranie zobowiązało Burmistrza do nawiązania kontaktu z Generalną Dyrekcją Dróg oraz do zorganizowania spotkania w celu rozwiązania problemów z planowaną przebudową.

Zebranie zakończyło się wyborem Rady Sołeckiej. Zaproponowano siedmiu kandydatów, z których wybrano: p. Irenę Fajkier p. Jan Szkucika,  p. Andrzeja Szlauera, p. Jerzego Zamarskiego, p. Wojciecha Krawczyka