Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

2 maca 2015 roku w OSP Ochaby odbyło się zebranie wiejskie.
Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
Najpierw ustępujący Sołtys Maciej Bieniek zaprezentował sprawozdanie z dotychczasowej swojej działalności we wsi Ochaby a następnie ogłoszono wybory na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej.
Sołtysem na kolejną kadencję (już czwartą) został ponownie Maciej Bieniek, natomiast do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Fajkier Irena, Handzel Urszula, Szlauer Andrzej, Bujok Paweł oraz Chudyk Grzegorz.
Frekwencja na zebraniu dopisała, przybyło ponad 90 osób.