o Stowarzyszeniu

W dniu 07.05.2010 w ZS 4 w Ochabach odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia o nazwie „Ochabianie” Zebranie otworzył Maciej Bieniek prosząc o uwidocznienie faktu swojej obecności na Zebraniu Założycielskim poprzez złożenie podpisu na liście obecności. W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Lista obecności członków założycieli Stowarzyszenia „Ochabianie”

Ireneusz Bronowski
Dorota Pietraszek-Kryjak
Ewa Jędryka
Sylwia Jędrysik
Irena Fajkier
Maja Krawczyk
Wioletta Fryn-Kanafek
Andrzej Szlauer
Wojciech Krawczyk
Jan Szkucik
Maciej Bieniek
Jerzy Zamarski
Wiesław Paszkiewicz
Ilona Kuczera
Jolanta Miodońska-Pobuda
Ewa Białek-Broda

Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:

1. uchwała o powołaniu stowarzyszenia
2. uchwała o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia
3. uchwała w przedmiocie wyboru członków Komitetu Założycielskiego
4. uchwała w przedmiocie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia
5. uchwała w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
6. uchwała w przedmiocie upoważnienia członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania Stowarzyszenia

Dnia 11.05.2010 zostały złożone dokumenty w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Dnia 31.08.2010 postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „OCHABIANIE”

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS: 0000364257

Siedziba stowarzyszenia

Ochaby, ul.Strażacka 4

Dane stowarzyszenia:

Stowarzyszenie OCHABIANIE
43-430 Skoczów
Ochaby, ul. Strażacka 4
NIP: 548-26-41-704

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

wyciąg ze statutu Stowarzyszenia Ochabianie:

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 • składek członkowskich,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 • dotacji i subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • dochodów z ofiarności społecznej,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów,
 • innych dochodów.

3. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosowane w relacjach z osobami trzecimi, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych,

WŁADZE / LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne zebranie
Zarząd
Komisja rewizyjna

Lista członków Stowarzyszenia „Ochabianie”.
wpisowe 5,00 zł, składka roczna 24,00 zł.
Zobacz jak przystąpić do stowarzyszenia lub pobierz deklarację

Białek – Broda Ewa
Bieniek Grzegorz
Bieniek Katarzyna
Bieniek Maciej
Bieniek Sylwia
Bieniek Urszula
Broda Leszek
Bronowska Jolanta
Bronowski Ireneusz
Chorabik Józef

Chudyk Grzegorz
Danek Wiktor

Długokęcka Magdalena
Długokęcki Artur
Duda Marcin
Fajkier Irena
Fryn – Kanafek Wioletta
Gała Paweł
Goszyk Joanna

Goszyk Tadeusz

Górny Bogusław

Granieczny Roman
Jakubiec Piotr
Jędryka Dariusz

Jędryka Ewa
Kajzer Stanisław
Kidoń Janusz
Kiełkowska Janina
Kiełkowski Artur
Kolba Justyna
Kolba Łukasz
Kowalik Mariusz

Kozak Ewa
Kożuszkiewicz Daria

Kożuszkiewicz Tomasz
Krawczyk Maja
Krawczyk Tadeusz
Krawczyk Wojciech
Krużołek Jóżef
Krużołek Tomasz
Kuczera Ilona
Latusek Jerzy

Miodońska – Pobuda Jolanta
Moczała Bronisława
Paszkiewicz Wiesław
Pietraszek – Kryjak Dorota
Pietrzak Jarosław

Pilarczyk Maciej
Pilch Leszek

Plinta Dariusz
Prokopski Grzegorz
Sodzawiczny Grzegorz

Sodzawiczny Wojciech
Staniek Arkadiusz
Szkucik Jan
Szkucik Tomasz
Szlauer Andrzej
Tront Mateusz

Węglorz Jarosław
Zamarska Monika

Zamarski Jerzy
Zamarski Wojciech
Zawada Łukasz
Zbijowska Maria

Uwaga! Jeśli ktoś zgłosił chęć członkostwa, a nie znalazł się na powyższej liście, proszony jest o kontakt z Zarządem Stowarzyszenia.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO STOWARZYSZENIA / ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ

Wystarczy wypełnić i złożyć deklarację członkowską w siedzibie Stowarzyszenia w dniu Zebrania Zarządu, które odbywa się co miesiąc, zwykle w trzeci piątek miesiąca, w siedzibie Stowarzyszenia, godz. 17.00 – Ochaby, ul. Strażacka 4

Wpisowe 5,00 zł – płatne w momencie złożenia deklaracji.

Członkowskie 24,00 zł – płatne do końca pierwszego kwartału każdego roku, do dnia Walnego Zebrania Stowarzyszenia lub w dniu zebrania przed jego rozpoczęciem.

Płatności mogą być dokonywane gotówką u skarbnika Stowarzyszenia lub członków Zarządu
lub przelewem na nr konta Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy w Skoczowie 19 8126 0007 0027 7398 2000 0010

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby/osób, za które wpłacana jest składka.

KONTAKT

Adres:
43-430 Skoczów
Ochaby, ul.Strażacka 4
e-mail: [email protected]

UCHWAŁY STOWARZYSZENIA

Uchwały:

1. uchwała o powołaniu stowarzyszenia PDF
2. uchwała o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia PDF
3. uchwała w przedmiocie wyboru członków Komitetu Założycielskiego PDF
4. uchwała w przedmiocie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia PDF
5. uchwała w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej PDF
6. uchwała w przedmiocie upoważnienia członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania Stowarzyszenia PDF

7. o powołaniu sekcji PDF

8. uchwały w przedmiocie podjętych celach działań Stowarzyszenia, wysokości składek członkowskich i wpisowego – protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszeni PDF
9. uchwały w przedmiocie przyjęciu nowych członków,  powołania Przewodniczącego sekcji szachowej, powołania sekcji dziennikarskiej – protokół z Posiedzenia Zarządu PDF

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

S T A T U T

Stowarztyszenia „OCHABIANIE”

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ochabianie”.

§ 2

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa:

a) Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie o nazwie: „Ochabianie”,

b) Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia „Ochabianie”,

c) Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ochabianie”,

d) Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia „Ochabianie”.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia są Ochaby.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terytorium innych państw z poszanowaniem prawa miejscowego.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§ 6

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, wypracowany dochód w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących przepisów regulujących działalność finansową i księgową stowarzyszeń.

§ 8

Stowarzyszenie określa własną strukturę organizacyjną na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.

§ 9

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

§ 10

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do pro-wadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

R O Z D Z I A Ł II

Cele i formy działania

§ 11

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. promowanie miejscowości Ochaby, jej walorów krajobrazowych, turystycznych, zdrowotnych, osiągnięć kulturalnych oraz produktów lokalnych;

2. kultywowanie tradycji, zwyczajów oraz patriotyzmu lokalnego;

3. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców w rozwijaniu świadomości lokalnej sięgającej do tradycji, historii i kultury;

4. wspieranie inicjatyw, zainteresowań mieszkańców pozytywnie oddziaływująch na społeczność lokalną;

5. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych;

6. propagowanie i wspieranie działań proekologicznych;

7. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin;

8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9. działalność charytatywna i pomoc społeczna;

10. praca z dziećmi i młodzieżą;

11. działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich;

12. propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału mieszkańców w życiu publicznym i społecznym;

13. pogłębianie wiedzy na temat Polski i UE;

14. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

15. organizowanie spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia;

16. promowanie szczególnie uzdolnionych mieszkańców miejscowości Ochaby,

17. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Ochaby.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i prywatnymi, samorządowymi i społecznymi;

2. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej;

3. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,

4. tworzenie dobrego klimatu i zainteresowania wokół potrzeb i oczekiwań mieszkańców wsi Ochaby;

5. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi Ochaby;

6. organizację szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych,

7. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;

8. organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową;

9. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

10. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych w tym działania na rzecz zachowania, rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kulturalnych na terenie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

11. wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia;

12. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

13. integrację z osobami niepełnosprawnymi;

14. popularyzacja rolnictwa ekologicznego;

15. ochronę przyrody i krajobrazu;

16. wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego;

17. współpracę ze środkami masowego przekazu.

§ 13

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w zakresie:

1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

6. działalności charytatywnej;

7. promocji i organizacji wolontariatu;

8. ochrony i promocji zdrowia, działalność proekologiczna;

9. działania na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych;

10. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt.1-14.

§ 14

Realizując cele zawarte § 12 statutu Stowarzyszenia prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 15

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

• PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

• PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

• PKD 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

• PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

• PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

• PKD 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• PKD 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

• PKD 87.20.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

• PKD 87.30.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

• PKD 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

• PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

• PKD 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,

• PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• PKD 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

• PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

• PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:

• PKD 10.71.Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

• PKD 11.02.Z – produkcja win gronowych,

• PKD.11.03.Z – produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

• PKD 11.04.Z – produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

• PKD 11.05.Z – produkcja piwa,

• PKD 11.06.Z – produkcja słodu,

• PKD 16.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

• PKD 17.23.Z – produkcja artykułów piśmiennych,

• PKD 17.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

• PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,

• PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,

• PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

• PKD 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi,

• PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,

• PKD 32.11.Z – produkcja monet,

• PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

• PKD 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• PKD 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

• PKD 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

• PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

• PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

• PKD 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

• PKD 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

• PKD 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

• PKD 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie,

• PKD 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

• PKD 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

• PKD 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

• PKD 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

• PKD 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,

• PKD 58.11.Z – wydawanie książek,

• PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,

• PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

• PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

• PKD 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

• PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

• PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

• PKD 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• PKD 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

• PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

• PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,

• PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

• PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

• PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

• PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

• PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,

• PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,

• PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

• PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

• PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

• PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

• PKD 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

• PKD 85.32.A – technika,

• PKD 85.59.A – nauka języków obcych,

• PKD 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

• PKD 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

• PKD 90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,

• PKD 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

• PKD 91.01.A – działalność bibliotek,

• PKD 91.01.B – działalność archiwów,

• PKD 91.02.Z – działalność muzeów,

• PKD 91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

• PKD 91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

• PKD 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

• PKD 93.12.Z – działalność klubów sportowych,

• PKD 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

• PKD 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

• PKD 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

• PKD 94.12. Z – działalność organizacji profesjonalnych,

• PKD 94.20.Z – działalność związków zawodowych.

§ 16

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych.

§ 18

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuję na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia (deklarację członkowską), poparty przez dwie osoby ze Stowarzyszenia.

3. Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie l miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

3. zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. regularne opłacanie składek członkowskich,

4. świadczenie na rzecz Stowarzyszenia prac społecznych w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia,

5. propagowanie Stowarzyszenia, pozyskiwanie nowych członków oraz osób wspierających działalność Stowarzyszenie.

§ 21

Członkowie wspierający Stowarzyszenia:

1. nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym;

3. mają prawo brać udział we wszystkich pracach Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia;

4. mają obowiązek propagowania celów Stowarzyszenia oraz pozyskiwania nowych członków i osób wspierających jego działalność.

§ 22

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na jego rzecz.

2. Podmiot taki staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu podmiotu w poczet członków wspierających.

3. Członka wspierającego skreśla się z listy członków Stowarzyszenia w przypadku – nie wywiązywania się przez niego z przyjętych zobowiązań, po podjęciu w tym przedmiocie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma prawa określone w § 19 pkt. 2-3 Statutu. Ponadto ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

5. Do obowiązków członka wspierającego należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3. wypełnianie zobowiązań zawartych w złożonej przez siebie deklaracji.

1. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 23

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Kandydatów na członka honorowego może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, zwolniony jest jednak z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu.

§ 24

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1. śmierci członka;

2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch miesięcy (mimo pisemnego upomnienia),

1. wykluczenie członka następuje w przypadku:

1. rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia;

2. działania na szkodę Stowarzyszenia;

3. popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.

§ 25

1. Organem właściwym do rozstrzygania o sprawach, o których mowa w § 24 jest Zarząd.

2. Od decyzji Zarządu członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej podjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§26

1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa w terminie 7 dni podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się od niej do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.

2. Uchwała Walnego Zebrania po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

3. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenia pozbawiony jest praw określonych w § 19 pkt. 1-3 Statutu.

§ 27

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są uiszczać następujące świadczenia na rzecz Stowarzyszenia:

1. jednorazowe wpisowe,

2. roczną składkę członkowską.

1. Wysokość wpisowego oraz składki obowiązującej w danym roku ustala Walne Zebranie Członków.

R O Z D Z I A Ł IV

Władzie Stowarzyszenia i struktura organizacyjna

§ 28

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Mandat wygasa z dniem wyboru nowych członków tych organów.

2. Członkowie władz pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu.

§ 29

W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka będącego we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, stosownym organom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 30

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2. W zwyczajnym Walnym Zebraniu udział biorą:

1. zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia posiadający ważne legitymacje członkowskie – z głosem decydującym;

2. zaproszeni goście i członkowie wspierający z głosem doradczym.

1. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi lub bezpośrednio, za pisemnym potwierdzeniem.

§ 32

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

1. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zebrania winno być zwołane w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia i winno obradować nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

2. Walne Zebranie jest prawomocne, i władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin tego samego dnia godzinę później i wówczas Walne Zebrania Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 33

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,

2. uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania,

3. uchwalanie zmian statutu,

4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

5. wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia, a to:

• Prezesa Zarządu,

• od dwóch do czterech członków Zarządu,

• trzech członków Komisji Rewizyjnej,

1. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń,

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,

7. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 34

1. Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

3. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprezes, sekretarza, skarbnika.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

6. Prezes zawiadamia członków Zarządu o terminie i porządku obrad Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem. W przypadkach nie cierpiących zwłoki termin ten może nie być dochowany.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 35

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz, a w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

6. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

7. zwoływanie Walnego Zebrania,

8. opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,

9. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

10. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

11. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

12. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

13. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał, oraz określanie ich zadań, powoływanie i rozwiązywanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą. Nadzorowanie ich działalności,

14. wybór spośród członków Zarządu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,

15. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 37

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

3. składanie sprawozdań Walnemu Zebrania z oceną działalności Zarządu stowarzyszenia i wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia

4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

R O Z D Z I A Ł V

Majątek Stowarzyszenia

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 • składek członkowskich,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 • dotacji i subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • dochodów z ofiarności społecznej,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów,
 • innych dochodów.

3. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosowane w relacjach z osobami trzecimi, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych,

§ 39

Dla ważności oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

RO Z D Z I A Ł VI

Postanowienia końcowe

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 41

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 42

1. Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwianiu Stowarzyszenia, które jednocześnie wybiera likwidatora.

2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele społeczne wskazane przez Walne Zebranie.

§ 43

Niniejszy statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 07.05.2010 r. w składzie wymienionym na liście założycieli.

§ 44

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Komitet Założycielski:

Irena Fajkier

Ewa Białek-Broda

Wojciech Krawczyk

Ireneusz Bronowski

Ewa Jędryka

Maja Krawczyk