OSP Ochaby

Był drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 1907 roku.
Z inicjatywy ówczesnego wójta Jerzego Gębali odbyło się pierwsze, założycielskie zebranie Straży Pożarnej w Ochabach. Pierwszy Zarząd Straży wybrany został jednak w roku 1908 i tenże rok stał się oficjalnym początkiem działalności jednostki. Funkcję prezesa straży objął druh Jerzy Gębala, zaś komendanta, sekretarza i skarbnika – druh Paweł Karetta. Na członków OSP zgłosiło się pięćdziesięciu mieszkańców wsi. Zamówiono najpotrzebniejszy sprzęt gaśniczy – czterokołową, ręczną sikawkę, dwa metry węża ssawnego ze smokiem, dwadzieścia metrów węża tłocznego, pięćdziesiąt hełmów strażackich oraz pięćdziesiąt pasów parcianych i skórzanych. Zamówiony sprzęt dostarczony został zgodnie z umową, po dwóch miesiącach od daty jej podpisania. W taki oto sposób swoją bojową i społeczną działalność rozpoczęła Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach.
W roku 1909 zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy remizy strażackiej. W tym samym roku przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia. Nowa, murowana strażnica z drewnianą wieżą wybudowana została na gruncie byłych Habsburgów. Fundusze potrzebne do jej powstania pochodziły z organizacji balów i festynów strażackich oraz ze zbiórek pieniężnych pośród mieszkańców Ochab. Największy wkład w budowę remizy wnieśli druhowie Józef Fornol, Józef Jędrysik i Jan Polok.
Początkowy, szybki rozwój jednostki został gwałtownie zahamowany wybuchem I Wojny Światowej, kiedy to większość strażakówpowołano do wojska, natomiast w wyniku działań wojennych znacznemu zniszczeniu uległy wieża strażnicy i posiadany sprzęt pożarniczy. W okresie międzywojennym udało się w pierwszej kolejności naprawić poniesione straty, a następnie doprowadzić do ponownego rozwoju jednostki. Z wygospodarowanych środków OSP oraz przy dużym wsparciu finansowym mieszkańców wsi, w 1928 roku wykonany został pierwszy w historii ochabskiej straży sztandar strażacki. Dwa lata później zakupiona została nowa, motorowa pompa marki „Silesia” wraz z podwoziem. Strażacy z Ochab coraz częściej brali udział w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc mieszkańcom naszej wsi. W roku 1932, a także 1933 groźnie wylała rzeka Wisła, czyniąc duże szkody. Działania strażaków polegały na obronie mostów i nowych wałów. Mieszkańców wsi coraz częściej nawiedzały też pożary, niszczące budynki mieszkalne i gospodarcze. Pożary wybuchały kolejno w latach 1935, 1936 i 1937 u Jana Szafarczyka, u Jana Kocura i u Adama Szczypki. Oprócz tego Straż Pożarna z Ochab gasiła także wiele pożarów w ościennych wioskach – w Kiczycach, Wiślicy, Pierśćcu i Drogomyślu.

II Wojna Światowa poczyniła kolejne, ogromne straty w szeregach i majątku OSP. Wielu strażaków nie powróciło z frontu… Pod wodzą nowego komendanta straży druha Rudolfa Żerdki, w ciągu kilku lat działalność operacyjna i społeczna jednostki powróciła jednak do normy.
W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach, wielokrotnie zmieniał się jej zarząd. Najdłużej w historii, bo aż 45 lat funkcję skarbnika OSP pełnił ś.p. druh Józef Jędrysik, zaś przez 40 lat naczelnikem jednostki był druh Florian Żerdka. Przez wiele lat pełnił on także funkcję Komendanta Miejsko -Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skoczowie. Jednostka wciąż się rozwijała i podnosiła zakres swoich kwalifikacji i umiejętności pożarniczych, dbając równocześnie o dobre, nowoczesne wyposażenie sprzętowe, potrzebne podczas setek akcji ratowniczo – gaśniczych na terenie całego powiatu cieszyńskiego, a także poza nim. OSP Ochaby odnosiła wielokrotnie duże sukcesy w zawodach sportowo -pożarniczych. W roku 1956 było to I miejsce, a roku następnym – II miejsce w tychże zawodach na szczeblu wojewódzkim. Prócz tego wielokrotnie zwyciężaliśmy w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym.
W roku 1970 rozpoczęła się budowa nowoczesnej strażnicy z trzema boksami garażowymi, wieżą, dużą salą do zebrań i zabaw, salką posiedzeń zarządu i mieszkaniem dla gospodarza obiektu. Po dwóch latach, przy dużym współudziale mieszkańców wsi, budynek został oddany do użytku.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Ochabach liczy 35 członków czynnych, 5 honorowych i 12 wspierających. Dysponuje trzema samochodami pożarniczymi, odpowiednim sprzętem ratowniczo-gaśniczym i medycznym. Strażacy czynnie uczestniczą w wielu akcjach i w wytężonym szkoleniu, mającym na celu ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji pożarniczych. Od 1997 roku jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który nakłada na nas szereg wysokich wymagań sprzętowych i szkoleniowych. Poza tym czynnie uczestniczymy w życiu społeczno – kulturalnym wsi, chętnie współpracując z innymi jej organizacjami. Od kilku miesięcy czynimy przygotowania do zaszczytnego jubileuszu 100-lecia jednostki, który przypada na przyszły 2008 rok, a którego uroczyste obchody odbędą się w dniu 16 sierpnia. Na nasze, ale także i mieszkańców święto, już teraz pragniemy wszystkich bardzo gorąco zaprosić.

Z – ca Naczelnika OSP
dh Marcin Bukowczan