OCHABIANIE – Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia

Zebranie, które odbyło się w sobotę 23.10.2010 miało charakter Nadzwyczajnego. Zwołane zostało przez Zarząd w celu przedstawienia kierunków działania stowarzyszenia i rejestracji nowych członków.

Przybyłych Członków Stowarzyszenia oraz Gości powitał Prezes Stowarzyszenia – Pan Wojciech Krawczyk, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrany został jednogłośnie Pan Andrzej Szlauer. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Prezes Stowarzyszenia, Pan Wojciech Krawczyk przedstawił także główne cele powołania i funkcjonowania Stowarzyszenia, a także – działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia – zaproponował główne kierunki działania Stowarzyszenia w roku 2010 i 2011.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków postanowiono przyjąć główne kierunki działania:

1.   Pozyskanie środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.   Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w tym samorządowymi.

3.   Rozwój sportu i rekreacji na terenie miejscowości Ochaby.

Przewodniczący stowarzyszenia poprosił o zgłoszenie propozycji wysokości opłat związanych z przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz z udziałem w nim (wpisowego oraz składki), przy czym zaznaczył, że Zarząd Stowarzyszenia rekomenduje jako wpisowe kwotę 5,00 zł (słownie: pięć złotych). Członkowie Stowarzyszenia przyjęli tę rekomendację, a następnie złożono kilka propozycji oznaczenia wysokości składki członkowskiej. Największą akceptację zyskała propozycja składki członkowskiej w wysokości 24,00 zł rocznie. Postanowiono takie wartości poddać pod głosowanie. Jednocześnie przeprowadzono dyskusję co do terminów płatności ww. obciążeń.

Po podjęciu powyższych uchwał Prezes Stowarzyszenia zaprosił obecnych gości do przystąpienia do Stowarzyszenia. Następnie głos zabrali Pani Janina Żagan Burmistrz Skoczowa, która podziękowała mieszkańcom Ochab za wyróżniającą się pracę społeczną na rzecz sołectwa i gminy Skoczów. Nagrodziła kilkanaście osób listem gratulacyjnym. Następnie  głos zabrał Pan Maciej Bieniek sołtys, który omówił ostatnie osiągnięcia sołectwa Ochaby oraz kalendarz imprez na najbliższe pół roku.

Kolejne Walne Zebranie odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Będzie to I Zwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Ochabianie i już wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zaraz po Nadwyczajnym Zebraniu Sowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, które otworzył Prezes Stowarzyszenia Wojciech Krawczyk i objął jego przewodniczenie. Prezes Stowarzyszenia przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Porządek obrad obejmował:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia osób, które złożyły deklaracje członkowskie.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Przewodniczącego sekcji szachowej.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania sekcji dziennikarskiej.

Zebrania Zarządu będą odbywały się co miesiąc w siedzibie Stowarzyszenia, przy ulicy Strażackiej 4 w budynku socjalny LKS Ochaby 96. Zebrania Zarządu będą miały charakter otwarty, więc każdy może na nie przyjść i w nich uczestniczyć, zgłosić uwagi, złożyć propozycję, czy złożyć deklaracjęczłonkowską. Najbliższe zebranie 19.11.2010 godz. 17.00