Nagrody dla OCHABSKICH SPOŁECZNIKÓW

Rada Sołecka wsi Ochaby wychodzi z inicjatywą nagradzania wyróżnieniem osób, które w szczególny sposób działały na rzecz naszej miejscowości. Zasadność honorowania społeczników wynika z faktu powolnego upadku wzorca osoby udzielającej się społecznie. Kandydatów można zgłaszać u Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Poniżej prezentujemy regulamin przyznawania wyróżnień.

REGULAMIN
Określający tryb i procedurę wyłaniania nagrodzonych oraz przyznawania nagród dla zasłużonych mieszkańców Ochab w poszczególnych kategoriach.

1. Nagrody są przyznawane corocznie dla osób, których działanie wyróżnia się na tle innych dla dobra i rozwoju wsi Ochaby.
2. Wyróżnienia są przyznawane w poszczególnych kategoriach:
• działania społeczne
• sport
• kultura
• ochrona mienia
• całokształt
• działalność szczególna
3. We wszystkich kategoriach poza kat. „całokształt” przyznaje się nagrody za działalność w minionym roku (np. tj. w 2017 przyznaje się nagrody za rok 2016)
4. Każdy nagrodzony może otrzymać wyróżnienie w tej samej kategorii bądź innej w następnych latach. Jedynie w kategorii „całokształt” można uzyskać wyróżnienie tylko jednokrotnie.
5. Uzyskanie nominacji w kilku kategoriach przez jedną osobę w obrębie jednego roku jest możliwe.
6. W szczególnych przypadkach w obrębie jednej kategorii, w danym roku nie wyklucza się nagrodzenia kilku osób.
7. W przypadku braku nominacji w danej kategorii nagroda nie musi być przyznana.
8. Prawo do wyróżnienia mają wszystkie osoby fizyczne, które działały społecznie w szczególny sposób na rzecz wsi Ochaby.
9. Prawo do wnioskowania o wyróżnienia w poszczególnych kategoriach mają formalne oraz nieformalne grupy społeczne, działające na terenie miejscowości Ochaby.
10. W przypadku grup nieformalnych jest wymagana liczba 15. osób wnioskujących.
11. Pisemne wnioski z uzasadnieniem weryfikuje Rada Sołecka, która także ma prawo do przydzielania wyróżnień.
12. W uzasadnieniu wniosku nie należy brać pod uwagę osiągnięć wynikających z obowiązków pracy zwodowej.
13. Wyróżnienia przyznaje się raz w roku w terminie ustalonm przez Radę Sołecką.
14. Osoby uhonorowane wyróżnieniami zostają wpisane do Księgi Zasłużonych dla Ochab.
15. Termin składania wniosków ustala Rada Sołecka Wsi Ochaby.