majątek Stowarzyszenia

wyciąg ze statutu Stowarzyszenia Ochabianie:

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 • składek członkowskich,
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 • dotacji i subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • dochodów z ofiarności społecznej,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów,
 • innych dochodów.

3. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż stosowane w relacjach z osobami trzecimi, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych,