KANALIZACJA W SOŁECTWIE OCHABY – odpowiedzi na pytania mieszkańców.

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców Ochab dotyczącymi kanalizacji sanitarnej w naszej miejscowości Rada Sołecka postanowiła wystosować list do Skoczowskiej Spółki SKO-EKO. W korespondencji zostały zawarte najczęściej zadawane pytania.
Poniżej prezentujemy odpowiedz, jaką otrzymaliśmy od SKO-EKO.
Przedstawiamy oryginalną wersję dokumentu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2015 (data wpływu 15.06.2015r) oraz w ślad za rozmową telefoniczną z Panem Grzegorzem Chudyk powtórnie informujemy że:
1. W maju 2014r. Zostały rozpoczęte prace budowlane na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Zadanie 2 i 3 (Decyzja nr 1289 znak WB-MB 7351/1638/2010/2012 z dnia 16.08.2012r.). Całość zadania 2 i 3 obejmuje obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kiczyce, Ochaby „Prawobrzeżne”, Pierściec, Ochaby Wielkie, Ochaby Małe „Lewobrzeżne” (cz. południowa i północna), Wiślica, Skoczów (cz.północno-zachodnia). W ramach realizacji inwestycji zostaną wybudowane: grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieciowe przepompownie ścieków z przewodami tłocznymi. Miejska Spółka SKO-EKO Sp. Z o.o. obecnie realizuje budowę kanalizacji na terenie miejscowości Kiczyce oraz Pierściec. Ze względu na ukształtowanie terenowe i wynikający z tego układ zaprojektowanej kanalizacji realizowane odcinki tj. zlewnie sieci grawitacyjnej pompowni P5a i P5 w Kiczycach są pierwszym i niezbędnym ogniwem łączącym istniejący system kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków z terenem Ochab. Miejska Spółka SKO-EKO Sp. Z o.o. realizować będzie kolejne odcinki kanalizacji w miarę posiadanych własnych środków finansowych i pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania. (Np. obecnie budowana kanalizacji realizowana jest częściowo ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Dla potrzeb realizacji wszystkich inwestycji prowadzonych przez Miejską Spółkę SKO- EKO (w tym również budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej) w roku 2016 zostanie uchwalony plan wieloletni, bliżej określający terminy realizacji kanalizacji w poszczególnych sołectwach. Perspektywa czasowa dla planowanej kanalizacji to 10 lat.
2. Kanalizacja sanitarna realizowana będzie zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na podstawie zatwierdzonych projektów budowlanych i wydanych Decyzji pozwolenia na budowę. Tereny w sołectwie Ochaby, na których planuje się wykonać sieć kanalizacyjną w w/w perspektywie zaznaczono orientacyjnie na załączonej mapie. Dokumentacja projektowa dla przedmiotowych zadań znajduje się w siedzibie Miejskiej Spółki SKO-EKO i jest do wglądu w godzinach pracy Spółki.
3. W przyszłym roku zostanie ogłoszony Gminny Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla terenów poza aglomeracją, na których w Wieloletnim Planie nie będzie przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej. Zostaną tam określone warunki przystąpienia do programu indywidualnych odbiorców oraz sposób i wielkość finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Decyzja w kwestii rekompensat dla osób nie podłączonych obecnie do kanalizacji i objętych taborem asenizacyjnym należą do kompetencji Gminy Skoczów i Rady Miejskiej Skoczowa.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Mgr inż. Beata Halama

SONY DSC
SONY DSC