Nowe, niższe ceny za odpady.

W uchwale podjętej przez Radę Miejską, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 20 czerwca br. obniżone zostały opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie, które będą obowiązywać od 1 lipca tego roku. Za odpady segregowane opłata będzie wynosiła 6 zł od osoby (wcześniej 8,20 zł), a za odpady niesegregowane 10 zł od osoby (było 12,30).

Gmina Skoczów, jako właściciel odpadów komunalnych na swoim terenie, z dniem 1 lipca 2013 r. przejęła wszelkie związane z tym obowiązki. Mieszkańcy mają jedynie obowiązek – gdy tak zadeklarują – segregowania śmieci. Ich odbiorem i dalszym unieszkodliwianie zajmuje się wybrana w przetargu firma PPHU EKOPLAST-PRODUKT S.C.
Jak informuje Wydział Gospodarowania  Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie
firma EKOPLAST od dnia 18. czerwca 2013 r. rozpoczęła dostarczanie harmonogramów odbioru odpadów oraz worków do zbierania odpadów segregowanych.

Osoby, które do tej pory nie złożyły deklaracji, powinny ten obowiązek dopełnić niezwłocznie. Niezłożenie deklaracji skutkować będzie wydaniem decyzji przez Burmistrza Miasta Skoczowa, naliczającej opłatę zgodnie z art. 6o, w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy czym podstawą będzie stawka opłaty za zbieranie odpadów niesegregowanych, wyższa niż zadeklarowana za zbieranie odpadów segregowanych.
Należy przypomnieć, że właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości jedynie w pojemniki na odpady zmieszane (kubły).

Opłata za odpady wynosi 6,00 zł gdy zadeklarowane zostanie oddawanie odpadów posegregowanych (osobno w pojemnikach odpady zmieszane i osobno w workach odpady posegregowane – papier, plastyk, szkło, metale). 10,00 zł będzie wynosiła opłata wówczas jeśli odpadów nie będziemy segregowali.

Harmonogram wywozu śmieci w naszym sołectwie.